Algemene Voorwaarden Parkstad-Aachen Marketing (PAM)
 
 
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die wij verrichten en op aanbiedingen die wij in dat kader doen. Wij zijn verplicht om bij het maken van een keuze tussen de in deze voorwaarden aan ons gegeven bevoegdheden met de aan ons bekende belangen en rechten van de cliënt rekening te houden.


Artikel 1: totstandkoming en omvang van de overeenkomst en de ontbinding daarvan.

1.
Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Wij hebben het recht om een vrijblijvende offerte nog tot en met de vijfde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Prijzen zijn bindend indien wij deze in een tot onze cliënt gerichte aanbieding noemen, doch in dat geval uitsluitend voor de termijn zoals in de offerte vermeld. Indien geen termijn vermeldt, in dat geval ten hoogste tot 30 dagen na dagtekening van de offerte. Een en ander onverminderd ons recht om evidente fouten te corrigeren. Onze facturen kunnen tevens dienen als orderbevestiging. Een order van de cliënt zonder dat daaraan een aanbieding van ons aan is voorafgegaan is bindend voor de cliënt en dient volgens de door ons normaal gehanteerde tarieven te worden afgerekend.
2.
Indien wij de overeenkomst wegens een toerekenbaar tekortschieten door de cliënt ontbinden, of de overeenkomsten op onze vorderingen door de rechter wordt ontbonden, dan heeft deze overeenkomst steeds terugwerkende kracht en zakelijke werking.


Artikel 2: wijzigingen van de overeenkomst, extra werkzaamheden en termijnen.

1.
De cliënt heeft het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan ons voor te stellen op voorwaarde dat: Deze wijzigingen zodanig tijdig aan ons worden opgegeven dat wij het product zonder enig bezwaar kunnen wijzigen. Hiervoor kunnen wij indien wij dit noodzakelijk achten administratiekosten in rekening brengen. Echter indien wij reeds met derden hebben gecontracteerd en wijzigingen van de overeenkomst bij die derden op weerstand stuit dan hebben wij het recht om de door de cliënt gewenste wijzigingen niet door te voeren. Ook indien er kosten ontstaan bij derden door wijzigingen op verzoek van de cliënt brengen wij deze bij de cliënt in rekening. Indien wij niet aan het verzoek van wijziging kunnen voldoen en de cliënt vasthoudt aan de door hem gevraagde wijziging, zien wij dit als annulering. ( zie artikel 4 )
2.
Indien de cliënt ons verzoekt om werkzaamheden uit te voeren die wij niet zijn overeengekomen dan hebben wij, indien wij aan het verzoek van de cliënt gevolg geven, het recht om die werkzaamheden, alsmede de in dat verband te maken kosten, tegen de bij ons gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
3.
De met ons overeengekomen termijnen gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen maar zullen behoudens overmacht nooit met meer dan zeven dagen worden overschreden. Wij dienen dan ook bij niet tijdige nakoming door de cliënt schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan ons een in overleg met ons te bepalen termijn moet worden gegund om alsnog na te komen. Het in de vorige zin gestelde geldt niet indien de prestatie reeds blijvend onmogelijk is.


Artikel 3: eigendoms- en auteursrechten.

Wij blijven de uitsluitend rechthebbende op alle ontwerpen, teksten en documentatiemateriaal, en hebben het uitsluitende recht van verwezenlijking en openbaarmaking van enig ontwerp, enige schetstekeningen enz. Door het ter beschikking stellen aan de cliënt van onze ideeën ongeacht de wijze waarop dat geschiedt, ontvangt hij het recht om die ideeën uitsluitend ten behoeve van het project ter zake waarvan werd gecontracteerd, te gebruiken. De cliënt verplicht zich om bedoelde ideeën niet aan derden door te spelen of te gebruiken voor andere projecten dan hiervoor bedoeld. Wij hebben het recht om de naam van onze onderneming of van de persoon die de betreffende prestatie heeft verricht, op de aan de cliënt te leveren producten te vermelden.


Artikel 4: annulering

Indien de cliënt om welke reden dan ook de overeenkomst wil beëindigen geldt het navolgende:
1.
Bij beëindiging op de dag c.q. tijdens de levering/ uitvoering van het product/dienst, dient 100% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
2.
Bij annulering korter dan één week voor de leverering/ uitvoering van het product/ dienst dient 80% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
3.
Bij annulering langer dan één week maar korter dan één maand voor de levering/ uitvoering van het product/dienst dient 50% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
4.
Bij annulering langer dan één maand maar korter dan twee maanden voor de aanvang van levering/ uitvoering van het product/dienst dient 30% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
5.
Bij annulering langer dan twee maanden voor de aanvang van levering/ uitvoering van het product/dienst dient u alleen de door ons gemaakte kosten te betalen. Deze kosten kunnen nooit hoger zijn dan 30% van de overeengekomen prijs.

Onder de in de laatste zin bedoelde kosten worden in ieder geval gerekend de door ons aan derden verschuldigde kosten, alsmede de door ons gemaakte reiskosten, onkosten en een bedrag ter vergoeding van de door ons bestede tijd naar het op het moment van de annulering bij ons geldende tarief per uur.


Artikel 5: klachten

Wij verplichten ons om eventuele klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen op voorwaarde dat daardoor voor ons geen derden te maken kosten veroorzaakt worden. Deze voorwaarde geldt niet indien wij met de uitvoering toerekenbaar tekort geschoten zijn. Tenzij de prestatie reeds blijvend onmogelijk is, is een schriftelijke ingebrekestelling nodig om ons in verzuim te brengen.
Teneinde in staat te zijn om eventuele klachten zo snel mogelijk te verhelpen verplicht de cliënt zich om de klachten zo mogelijk per omgaande bij ons, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen nadat de cliënt heeft bemerkt of had kunnen bemerken dat wij toerekenbaar tekort zijn geschoten te melden.


Artikel 6: betaling

1.
Na het verstrijken van één dag na de factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente aan ons verschuldigd van twee procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
2.
In geval van faillissement of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van PAM en de verplichtingen van de cliënt jegens ons onmiddellijk opeisbaar.
3.
Al onze prijzen zijn exclusief BTW, indien niet anders vermeld is in onze definitieve orderbevestiging.


Artikel 7: incasso

1.
Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn (betalings-) verplichtingen, dan komen alle redelijke en billijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt in het geval van een geldvordering verschuldigd als incassotarief:
o Over de eerste € 2944,76 : 15%
o Over het meerdere tot € 5889,52 : 10%
o Over het meerdere tot € 14723,80 : 8%
o Over het meerdere tot € 58895,20 : 5%
o Over het meerdere tot : 3%

Genoemde percentages worden jaarlijks aangepast aan de normen zoals die vastgesteld zijn door de Nederlandse Orde van Advocaten.
2.
Indien artikel 8 lid 1 van toepassing is, is de cliënt ook alle gerechtelijke kosten die PAM moet maken ter incasso aan genoemd bureau verschuldigd.
3.
Indien PAM aantoont hogere kosten ter incasso te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding door de cliënt in aanmerking.


Artikel 8: overmacht

1.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, ALLE vanbuiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop PAM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor genoemd bureau niet in staat is haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen; werkstakingen bij PAM daaronder begrepen.
2.
PAM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen. Indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat PAM haar verbintenis had moeten nakomen.
3.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PAM opgeschort. Indien door overmacht nakoming van de verplichtingen door PAM binnen de afgesproken termijnen niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4.
Indien PAM bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens cliënt heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds nagekomen deel van haar verplichtingen, c.q. het deel van de verplichtingen dat nog na te komen is, afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dat geldt echter slechts als de nagekomen verplichtingen een zelfstandige waarde hebben.


Artikel 9: veiligheid van onze werknemers c.q. gecontracteerde personen / groepen

Indien de situatie onveilig is voor onze werknemers hebben wij het recht de uitvoering op te schorten tot verbetering hiervan heeft plaats gevonden. Indien dit niet mogelijk is, hebben wij het recht om de gehele uitvoering te beëindigen, waarna wij geen financiële vergoeding geven. Indien onze werknemers zich bedreigd of op enige andere wijze onzedelijk of beledigend bejegend voelen geldt hetzelfde als hierboven genoemd.


Artikel 10: weigering

Wij hebben het recht om personen, instanties etc te weigeren als cliënt indien daar voor ons gegronde redenen voor aan te dragen zijn. Wij verplichten ons u deze gronden ook bekend te maken indien zich dit voor zou doen.


Artikel 11: geschillenbeslechting

Partijen zullen eventuele geschillen over het nakomen van de verplichtingen vastgelegd in een definitieve orderbevestiging in eerste instantie proberen op te lossen door middel van mediation. De gedaagde partij zorgt voor een onafhankelijke mediator om de onderhandelingen tussen alle partijen te ondersteunen, te stimuleren en te leiden. Partijen zullen de eventuele adviezen van de mediator opvolgen, voor zover deze redelijk en billijk zijn voor alle partijen. De gedaagde partij bepaalt tijd en plaats voor de bespreking tussen alle partijen. De onderhandelende partijen beloven zich jegens elkaar en jegens de mediator te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid en hun gedrag mede laten bepalen door elkaars gerechtvaardigde belangen.
Mocht de mediation mislukken dan zal in een eventuele opvolgende procedure slechts informatie uit of over de mediation mogen worden gebruikt met toestemming van alle partijen (geheimhoudingsplicht).


Artikel 12: concurrentie en dwaling.

1.
Indien tijdens een project waaraan PAM haar medewerking verleend andere soortgelijke bureaus of andere consultants dan die van PAM meewerken, dient de klant dit aan PAM kenbaar te maken. PAM heeft dan in deze het recht om samenwerking met deze concurrentie te weigeren. Indien er toch andere consultants dan die van PAM aan een evenement hun medewerking verlenen, en er de mogelijkheid bestaat dat derden deze consultants voor consultants van PAM aanzien. Kan PAM dit als negatieve reclame zien en hiernaar ook handelen door via het kantongerecht hiervoor een schadeloosstelling te eisen.
2.
Indien consultants van PAM tijdens opdrachten van PAM reclame maken voor zichzelf of anderen buiten PAM om, kan PAM dit zien als inkomstenderving en hiernaar handelen door via het kantongerecht hiervoor een schadeloosstelling te eisen.


Artikel 13: toepasselijkheid recht en bevoegde rechter.

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen niet afwijken van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter bij eventueel dagvaarden voor de rechter door een der partijen van de andere partij(en).


Artikel 14: wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zuid Limburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige overeenkomst.


Indien u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u zich wenden tot:
De directie: Dhr. Drs. J.J.A. Kratsborn

Opgesteld te Landgraaf, 22 oktober 2003,
Namens PAM, J.J.A. Kratsborn


© 2003 - 2012 PAM       |      Kleikoeleweg 108, Landgraaf, +31 (0)45 531 53 00, info@parkstad-aachen.com